Подготовка на автоматичните и ръчните спирачки за проба

Чл. 316.
(1) За извършване на подготовка и пълна проба на автоматичната спирачка на влака той се предава за готов от дежурния ръководител превози в гарата на ревизор вагони срещу подпис или телефонограма.
(2) Ако в гарата няма ръководител превози, влакът се предава на ревизор вагони от ръководителя на маневрата.
(3) Забранява се допълнителното включване на вагони след предаването на влака за проба и извършването на маневра с него.
(4) Разрешава се извършване на маневра за изваждане на повредени или погрешно включени вагони само след приключване на технологическия процес по пробата, за което ревизор вагони уведомява дежурния ръководител превози срещу подпис или телефонограма.
(5) Забранено е извършването на маневра на коловоза, на който се извършва подготовка и проба на автоматичната спирачка на влак.

Чл. 317.
(1) След приемането на влака извършващият пробата е длъжен:
1. да свърже съединителните ръкави на главния въздухопровод и отвори въздухоспирателните (акерманови) кранове на главния въздухопровод и крановете за изолиране на спирачките; когато пробата се извършва от началник влака (старши кондуктора, маневриста), спирачните съединителни ръкави се свързват от маневрен стрелочник под контрола на началника на влака (старши кондуктор, маневрист); на пътническите вагони се свързват по два съединителни ръкава на главния въздухопровод, а на товарните вагони – по един ръкав от всяка челна страна на вагоните;
2. да постави ръчките на режимните обръщатели и товарообръщатели на положение, съответстващо на категорията на влака и брутната маса на вагона.
(2) Редът и начинът за даване на данните за брутната маса на вагоните за определяне на положението на товарообръщателните устройства се определя от началника на службата по превозите и е даден в ТРА.
(3) Режимът на товарообръщателите се определя, както следва:
1. при празен или натоварен вагон, ако брутната му маса е по-малка от цифрата на обръщателната маса – режим “празен”;
2. при натоварен вагон, ако брутната му маса е равна или по-голяма от цифрата на обръщателната маса – режим “натоварен”;
3. при спирачните системи с автоматично двустепенно спиране – от показанията на наличните индикаторни устройства, разположени от двете страни на вагона;
4. при спирачни системи с автоматично безстепенно регулиране на спирачната сила (GР-А) за спирачна маса се взема:
а) при празен вагон – тарата на вагона;
б) при натоварен вагон – брутната маса на вагона, но не повече от числото, отбелязано в шаблона, поставен върху рамата на вагона:

KE-GP-А
Max. ____ t.

(4) Режимът на обръщателите на автоматичните спирачки се определя, както следва:
1. на вагоните в пътническите влакове – на най-високата степен на режимния обръщател; разрешава се режимният обръщател на някои типове и серии пътнически вагони, на база на конструктивни особености в спирачните системи, със заповед на министъра на транспорта и съобщенията да се поставя на по-ниска степен; при повреда на автоматичната спирачка на пътнически вагон, налагаща смяна на режима от “бърз влак” на “пътнически влак”, смяната се извършва само на вагона с повреда в спирачката;
2. на вагоните в товарните влакове от празни вагони до 120 оси – на режим “пътнически влак” Р, а над 120 оси – на режим “товарен влак” G;
3. на вагоните в товарните влакове от празни и натоварени вагони до 100 оси – на режим “пътнически влак” Р, а над 100 оси – на режим “товарен влак” G;
4. на смесени влакове с вагони до 80 оси – на режим “пътнически влак” Р, а над 80 оси – на режим “товарен влак” G; 5. на вагоните в товарни и смесени влакове, в които са включени товарни вагони за междурелсие 1520 мм – на режим “товарен влак” G.
(5) При промяна на броя на осите на влак в последна гара режимът на автоматичната спирачка се определя по условията на ал. 4, като за товарен влак се допуска броят на осите, посочен в ал. 4, т. 2 и 3, да бъде завишен с до 20 оси.

Чл. 318.
(1) За изпробване се включват автоматичните спирачки на всички вагони, които влизат в състава на влака. Не се включват за изпробване спирачките на:
1. вагони, облепени с етикети за неизправна спирачка;
2. вагони, които возят опасни товари и са съоръжени с чугунени калодки.
(2) Режимът на автоматичната спирачка на локомотива се определя от режима на автоматичната спирачка на влака.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК