Поддръжка на товарни вагони – спирачки

1.Съдържание и област на приложение
Този раздел съдържа определенията за поддръжка на спирачните съоръжения на товарни вагони

2.Изпълнителни специалисти, отговорности
(1) Спирачката е съществен компонент за сигурността на превозното средство. Специалисти, които самостоятелно извършват дейности по поддръжката, трябва да бъдат упълномощени за това. Удостоверението, което трябва да бъде предшествано от участие в курс за квалификация , се издава , възлага и контролира от ремонтното предприятие. То изтича, когато един специалиста не е работил повече от година в областта на поддръжката.

(2) Специалисти без права могат да работят по спирачките само под контрола на вече упълномощени специалисти .
(3) Курса за квалификация се провежда и документира само от оторизирани специалисти със съответните професионални познания.
(4) При това трябва да са налице:
– познания за функцията на спирачката и спирачното устройство на поддържаното превозно средство;
поддръжка на спирачката съгласно този VPI 07;
– Новости при спирачните устройства и поддръжката на спирачките (в случай на нужда);
– познания и практически умения за извършване на проверка на спирачките
(5) За спазване на изискванията съгласно точки. 1 и 2 е отговорен ръководителя на ремонтното предприятие или определен от него сътрудник.
3. Класификация на превозните средства.Надписи върху спирачките
(1) Превозните средства се различават от вида на спирачното оборудване и обема на работата по поддръжка на спирачките. Те са разделени съгласно тяхното предназначение и заменяемост.
(2) Обозначението на спирачката трябва да бъде записано върху превозното средство в кратка форма, съгласно приложение 12
(3) На превозни средства с нормален тип конструкция трябва да бъдат шаблонирани спирачните маси. Последните са определени чрез изчисления на спирачките .
4.Принципи и обозначение на работите по поддръжката
(1) Работите по поддръжка на спирачните съоръжения трябва да гарантират технически безопасното състояние на спирачките и безупречното им действие в следващия междуремонтен период.

(2) Без съгласието на собственика на превозното средство не трябва да се предприемат никакви промени по спирачките
(3) работите по поддръжка на спирачните съоръжения се отбелязват като проверка/ревизия / на спирачките(РС)-bremsrevision (Br)
5. Ревизия на спирачките

(1) Планираните ревизии на спирачките имат различен работен обем. Те се обозначават като Br 2 и Br 3.
(2) Ревизия на спирачките Br 2 е проверка на спирачната система. Паралелно с повредените и износени части трябва, в зависимост от времето за експлоатация, да бъдат подменени и пневматичните части Особени указания за по- стария вид спирачки са дадени в приложение 3
(3) Ревизия на спирачките Br 3 е проверка на спирачната система. Пневматичните части в зависимост от времето за експлоатация, следва да бъдат подменени. Механичната част на спирачката трябва да се демонтира и ако е наложително да се поднови. Особени указания за по- стария вид спирачки са дадени в Приложение 3

(4) Планираните проверки на спирачките се извършват времево заедно с останалите планирани работи по пъддръжка на превозното средство. Цикличността на тези работи по поддръжка на спирачките е установено в етапите на работите по поддръжката в раздел VPI 01, приложение 5,
(5) Br 0 трябва да се проведе при повредени спирачки, смяна на триещи елементи, смяна на колоос, подмяна на талигата или временно отделяне от рамата на превозното средство
(6) Проведените при проверка на спирачките работи и изпитване,
използваните дневници с данни, както и предписанията за третирането на отделни изграждащи елементи на спирачката са посочени в Приложенията към този раздел

(7) Паралелно с конкретно описаните работни процеси при ревизии на спирачките могат да възникнат допълнителни работи, ако при работните и изпитателни стъпки бъдат установени повреди или липси. Същите се отстраняват във всички случаи.
(8) Установените в някои приложения гранични стойности и технически данни важат като правила. Отклонения, респективно особености трябва да бъдат написани върху превозното средство или се предоставят от собственика. В тези случаи се използват тези стойности.
(9) Като база за гранични стойности на триещите елементи при калодките на калодковите спирачки служи външно видимата най- малка остатъчна дебелина между триещата повърхност и гърба на калодките.
(10) Калодките на калодковите спирачки се считат за износени, ако тяхнат външна повърхност може да образува една равнина с челната повърхност на бандажа на колелото. При проверка на спирачките могат да се спазват изисквания съгласно Приложение 7 т.2. (2)

(11) При подмяна на пневматични спирачни части трябва да се съобразени техническите параметри на монтираните части с тези на демонтираните. Отклоненията се разрешават от собственика на превозното средство.
(12) Установените при проверка или поддръжка повредени спирачни части се привеждат в изправност. При това привеждането в изправност се извършва само в оторизирани за тази дейност ремонтни предприятия.

(13) Директиви за привеждане в изправност на демонтирани части са формулирани в приложения към този раздел VPI 07 . При определени спирачни части се употребяват определени свързващи и осигурителни елементи. Подробности затова са дадени в приложение 8
(14) След изпускане на кондензата на спирачните устройства резбата на отводнителните и запушващи тапи трябва да се почисти и уплътни преди монтирането.
(15) Предавателните спирачни изпитания следва да се извършват с изсушен въздух

6.Удостоверение за изпитване на спирачките и крайна проба
(1)За всяко изпитване на спирачката следва да има Протокол съгласно Приложение 13
(2) Изпълнената при спирачните ревизии проба на плътност и функционална проба на спирачката може да се проведе като заключителна работа, която при спирачни ревизии Br 2 и Br 3 може да важи като последна проверка на спирачката . Ако след тази проверка бъдат проведени нови дейности по спирачката , то трябва да се проведе нова проба на функционалността на спирачката , респективно проба на плътност.
7. Устройства за изпитване на спирачките
Устройствата за изпитване на спирачките служат за проверка на спирачките. Техните възможности при употреба, т.е. за какви изпитания са пригодени отделните уреди, могат да се вземат от ръководствата за експлоатация. При това вида на присъединяването и приложението на измервателния уред трябва да бъдат съобразени със съответните изисквания. Изпитването на спирачките в рамките на спирачните ревизии се провежда само с допуснати и проверени уреди за контрол на състоянието.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК