Пълна проба (Проба А)

Целта на проба А е да се установи осигурен ли е влакът с необходимата спирачна маса, като се провери:
1. изправността на автоматичните спирачки на вагоните, чиито спирачни маси ще се вземат
при изчисляване на наличната спирачна маса на влака;
2. автоматичните спирачки, които поради неизправност трябва да се изолират;

Проба А се извършва:

1. на всички влакове в началната за движението им гара;
2. на всички мотрисни влакове преди излизане от депо или екипировъчен пункт; (в този
случай в началната гара не се извършва проба А и удостоверението за спирачната маса се издава
за първия обслужван влак и е валидно за всички обслужвани влакове до края на денонощието или
до пристигане на последния обслужван влак в крайната гара);
3. на товарните влакове, когато им предстои пътуване по голямо и продължително
надолнище от профилни гари определени в чл. 332;
4. на вагоните, които се включват от посредна гара; при прикачване на група вагони към
международни, експресни, бързи или пътнически влакове се разрешава предварително да се
извърши проба А, но не по-рано от 30 мин. преди пристигането на влака;
5. по искане на локомотивния машинист при изпуснат влак, преминаване на затворен
светофор (семафор) и закриване на предна дистанция;
6. когато машиниста се усъмни в осигуряването на влака със спирачна маса;
7. когато влакът престои повече от един час и външната температура е равна или по-ниска
от минус 10о С;
8. при промяна на режимите на автоматичната влакова спирачка.
(2) На пътнически влакове, (с изключение на мотрисните влакове), които не променят
състава си и обслужват няколко влака с различни номера, с престой в крайни гари до 60 минути,
Проба А се извършва само за първия обслужван влак; в този случай издаденото удостоверение за
спирачната маса на влака, от първата начална гара, е валидно до приключване на движението за
денонощието или до пристигане на последния обслужван влак в крайната гара, без да се вписват
новите номера на влаковете.

 При извършването на проба А участват:

1. длъжностно лице с правоспособност за извършване на проба А.
2. машинистът на тяговия подвижен състав, който ще командва спирачките на влака;
3. дежурният ръководител движение.

Участващите в пълната проба извършват:

1. извършващият пробата – всички манипулации със спирачките на вагоните от влака,
поставя ръчките на режимните обръщатели на автоматичната влакова спирачка в съответното
положение, подава необходимите сигнали, пресмята необходимата и наличната спирачна маси и съставя удостоверение за спирачната маса на влака;
2. машинистът – всички манипулации със спирачните уреди на тяговия подвижен състав,
наблюдава извършващия пробата на автоматичните спирачки и изпълнява подаваните от него
сигнали и лично манипулира с кран-машиниста;
3. дежурният ръководител движение – след извършване на пробата проверява дали
необходимата спирачна маса е по-малка или равна от вписаната налична спирачна маса на влака в
удостоверението за спирачна маса на влака;

 Проба А на изпуснат влак се извършва от комисия с участие на длъжностно лице с

правоспособност за извършване на проба А, ръководител движение (началник гара) и машиниста
на влака, която издава ново удостоверение за спирачна маса и съставя протокол в който се описват
резултатите от пробата. Екземпляр от този протокол се изпраща в регионалната инспекция по
безопасност на превозите.

 Разрешава се проба А на спирачките на един влак да се извършва и на две части.
След свързването им се извършва проба D на целия влак.

(1) Промяна в състава на влаковете се извършва в гари, в които има длъжностни
лица с правоспособност за извършване на проба А.
(2) Разрешава се извършване на промяна в състава на влаковете в гари без лицата по ал. 1
само при изваждане на повреден вагон.
(3) Когато към влак, на който е извършена проба А, се прикачват вагони, Проба А се
извършва само на тези вагони, а на целия влак се прави проба на плътност и Проба D.
(4) Когато съгласно плана за композиране в един влак са включени две или повече групи до
определени гари, се допуска за всяка отделна група да се издават отделни натурен лист и
удостоверение за спирачната маса. За влака се издава общо удостоверение за спирачната маса –
само лицева част. В този случай всяка една група се осигурява с необходима спирачна маса,
изчислена по спирачния процент, записан до номера на влака на основния състав. При
разделянето на групите или при съединяването им в един влак се извършва само проба D.

При проба A на автоматичната спирачка на влак се извършват
технологични операции в последователност, както следва:

1. продухване на главните въздушни резервоари (ГВР) и проба на плътност на тяговия
подвижен състав (ТПС):
а) преди прикачване към състава на влака тяговия подвижен състав се установява на
разстояние около един метър от първия вагон (не се отнася за мотрисен влак);
б) машинистът продухва главните въздушни резервоари на ТПС в присъствието на
извършващия пробата (не се отнася за ТПС с автоматично продухване на ГВР);
в) машинистът и извършващият пробата заедно проверяват плътността на ТПС в следната
последователност:
аа) след зареждане на главния въздухопровод (ГВП) с предписаното налягане от кран-
машиниста от който ще се управлява влака, се извършва степенно спиране с 0,5 – 0,7 бара, след
което ръкохватката на кран-машиниста, в зависимост от типа му, се поставя на положение при
което няма допълване на ГВП (“изолирано”,“неутрално”и т.н.);
бб) по манометъра се наблюдава понижаването на налягането в ГВП; допуска се
максимална не-плътност не повече от 0,3 бара в продължение на една минута;
г) при извършване на Проба А в профилни гари, които не са начални за влака, проба на
плътност и продухване на ГВР на ТПС не се прави;
2. прикачване на ТПС и продухване на спирачните съединителни ръкави – по устно
указание на извършващия пробата ТПС се придвижва за прикачване към състава; след прикачване
на ТПС към състава, извършващият пробата продухва спирачния съединителен ръкав на ТПС,
докато започне да излиза чист и сух въздух, след което го свързва с ръкава на ГВП на първия
вагон от състава; след свързването на ръкавите се отварят въздухо-спирателните кранове;
продухват се и съединителните ръкави на въздухопровода за високо налягане, когато той се свързва към състава;

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК